Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El plenari del Consell és el màxim òrgan de presa de decisió d’aquest i està format pels membres següents:

Amb veu i vot:

 • El/la president/a
 • El/la vicepresident/a
 • Dos representants del grup municipal del PSC
 • Un/a representant del grup municipal de CIU
 • Un/a representant del grup municipal del PP
 • Un/a representant del grup municipal d’ERC-Els Verds
 • Un/a representant d’IC-Verds. 
 • Tres representants de la Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida. 
 • Un/a representant de la Federació d’Associacions de Veïns - FAVLL.
 • Un/a representant del Comitè d’Agermanament amb el municipi de Lérida (Tolima), nomenat per l’Alcalde. 

Amb veu però sense vot: 

 • Tres tècnics/es municipals a proposta de l’Alcaldia.
 • Un/a tècnic/a municipal pertanyent al Departament d’Intervenció. 
 • Un/a tècnica especialitzat/da en la matèria. 
 • Un/a representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • El/la secretar/ària General de l’Ajuntament, o persona que delegui. 

Cadascun/a dels/de les representants podrà  nomenar un/a vocal suplent per a substituir-lo en cas de necessitat.

El/la President/a podrà convocar altres tècnics/es o assessors/es a les sessions del Plenari o de les Comissions, amb veu i sense vot, per tal d'assessorar en la presa d'acords, estudiada la necessitat, o a proposta de tres membres del Consell. 

Es treballa de forma conjunta amb el Consell Mixt de Cooperació, la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris, l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida per vetllar per la promoció de la solidaritat i la justícia social a la nostra ciutat.